Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
top
logo

Odsłon : 98147

Logowanie
Strona główna
Witamy na stronie BIP KPSS
Zarządzenie Dyrektora 30/2010 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Data 15.10.2010r

Zarządzenie nr 30/2010

Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych

w Toruniu

w sprawie posiedzenia Rady Programowej KPSS

w dniu 5 listopada 2010r

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu z dnia 28.03.2007r.

zarządzam

§ 1

Posiedzenie Rady Programowej w KPSS w Toruniu w dniu 5.11.2010r o godz.16.00

§ 2

Zarządzam porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2010/2011

2. .Przedstawienie planu pracy kolegium na rok 2010/2011

3. .Przedstawienie planu finansowego na rok 2010/2011

4. .Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie kształcenia w KPSS w Toruniu

5. Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie praktyk zawodowych w KPSS w Toruniu

6. Sprawy bieżące

7.Wolne wnioski

§ 3

Zarządzenie obowiązuje wszystkich członków Rady Programowej.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 22:41
 
Zarządzenie 29/2010 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Data  24 września 2010r.Zarządzenie nr 29/2010

Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu
w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w KPSS w Toruniu na I rok  nauczania w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn. zm) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24.03.2005r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
(Dz. U. Nr 61, poz. 544)
Zarządza się, co następuje


§ 1

1.    Przedłuża się nabór do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu w terminie  do 30 września 2010r

§ 2

1.    Powołuję komisje rekrutacyjne w składzie:
1)    Dla wydziału dziennego:
Przewodnicząca: A. Baranowska
Członkowie: J. Świercz- Kalwas
A. Kola
2)    Dla wydziału zaocznego:
Przewodnicząca: J.Rucka
Członkowie B. Szczepanik
K. Stalkowska
2.    Posiedzenia komisji ustalam na dzień  30.09.2010r    na godz. 11.00
3.    Podstawa prac komisji są uchwalone przez rade programową KPSS w Toruniu w dniu 28.03.2007r. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji.

§ 3

Ogłoszenie list osób przyjętych do Kolegium nastąpi w dniu 30.09.2010r przez przewodniczących.

§ 4

Zobowiązuję przewodniczących do przygotowania prac komisji rekrutacyjnych.

 
Zarządzenie 28/2010 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Data   23 września 2010r.Zarządzenie nr 28/2010
Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Toruniu


w sprawie opłat za naukę w Kolegium na wydziale zaocznym i za powtarzanie rokuNa podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn. zm), w związku z § 1 i § 2 Uchwały nr 42/644/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne w KPSS w Toruniu w roku akademickim 2010/2011

ustalam


§1

Terminy wnoszenia opłat w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu
1.    Za pierwszy semestr – zimowy – kwota 1050 zł -do 15 grudnia 2010r.
2.    Za drugi semestr – letni –– kwota 1050 zł - do 30 marca 2011r.
3.    Za powtarzanie semestru/ roku z powodu niezadowalających wyników w nauce –– kwota 1100 zł - w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia nauki

§2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesunięcia opłaty, bądź rozłożenia jej na raty, po uprzednim złożeniu, pozytywnie zaopiniowanego przez opiekuna roku, podania do dyrektora kolegium, popartego dowodami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Zarządzenie 16/2010 nowe Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zarządzenie nr 16 /2010
Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych
z dnia 18 maja  2010 rokuw sprawie wykonania uchwały Nr.31/421/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na likwidację  zużytego mienia  Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu


Na podstawie § 3 ust. 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. nr 191 poz. 1957)  oraz  uchwały Nr.31/421/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na likwidację  zużytego mienia  Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu (zał. nr. 1 do zarządzenia)§ 1

W celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku powołuję Komisję kasacyjną w następującym składzie:

- przewodniczący Komisji – Agnieszka Ziółkowska

- członek komisji – Grażyna Fryc

- członek komisji – Maria Sobieska§ 2

Do zadań komisji należy:
1.    Ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania rzeczowych składników przez np. spalenie, złomowanie, zakopanie, przekazanie odpowiedniej firmie do recyklingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Dokonanie fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 31/421/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2010r.
3.    Zebranie numerków inwentarzowych zlikwidowanych składników majątku.
4.    Sporządzenie wykazów materiałów uzyskanych ze zlikwidowanych składników majątkowych.
5.    Przekazanie do magazynu lub w inne miejsce wskazane w protokole likwidacyjnym części i materiałów odzyskanych w wyniku fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
6.    Sporządzenie protokołów przekazania rzeczy zakwalifikowanych do skasowania odpowiedniej firmie, zajmującej się profesjonalnym recyklingiem.§ 3

Przewodniczący komisji kasacyjnej zbiera członków komisji i przystępuje do fizycznego zniszczenia określonych w protokole składników majątku, z wyłączeniem tych, które według odrębnych przepisów powinny być poddane recyklingowi.§ 4

Sposób fizycznego zniszczenia rzeczowych składników majątku powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w protokole likwidacyjnym.§ 5

W przypadku, gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory, które muszą być likwidowane – utylizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, komisja kasacyjna może udzielić zlecenia specjalistycznemu podmiotowi, celem dokonania likwidacji. Dokumentacja dotycząca zlecenia stanowi załącznik do protokołu kasacyjnego.§ 6

Koszty związane z przeprowadzeniem fizycznej likwidacji, takie jak: rachunki z wysypiska odpadów, złomowisk, stanowią załącznik do protokołu kasacyjnego.§ 7

Uzyskane w wyniku likwidacji, zdatne do użytku poszczególne części, które mogą być w przyszłości wykorzystane, np. jako części zamienne, ujmowane są w wykazie uzysków z likwidacji, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia.§ 8

Z przeprowadzonej fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia komisja sporządza protokół kasacyjny, do którego dołącza wszelkie zebrane w tej sprawie dokumenty zlikwidowanych składników majątkowych.§ 9

Po zakończeniu postępowania kasacyjnego, przewodniczący komisji kasacyjnej przedkłada protokół kasacyjny do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, a po jego zatwierdzeniu, oryginał przekazuje głównemu księgowemu, natomiast kopię osobom materialnie odpowiedzialnym.§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W TORUNIU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy RADCY PRAWNEGO

w wymiarze 1/4 etatu

w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu

Oferta nr 1/2010 z dnia 10 marca 2010 r.


Wymagania niezbędne

1. wykształcenie wyższe prawnicze ( wymagana aplikacja radcowska)

2. swobodne poruszanie się w materii prawa oświatowego, prawa cywilnego , gospodarczego , prawa pracy , zamówień publicznych i prawa budowlanego

3. znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

5. nieposzlakowana opinia

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

Wymagania dodatkowe 1. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej
2. minimum 5 – letni staż na stanowisku radcy prawnego w jednostce oświatowej
3. umiejętności pracy w zespole
4. samodzielność w działaniu
5. dyspozycyjność, systematyczność, dokładność
Zakres stanowiska pracy 1. udzielanie porad prawnych dotyczących stosunków pracy m.inn. pracowników jednostek administracji samorządowej , nauczycieli i innych pracowników oświaty
2. współpraca z działem kadr i księgowości w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,
3. opracowywanie dokumentacji z zakresu prawa zamówień publicznych
4. uczestnictwo w komisjach przetargowych
5. opracowywanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów
6. monitorowanie zmian w prawie oświatowym , prawie cywilnym ,prawie pracy , zamówień publicznych i prawie budowlanym
7. opracowywanie opinii prawnych na potrzeby szkoły
8. reprezentowanie jednostki przed organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami
Wymagane dokumenty 1. list motywacyjny
2. życiorys zawodowy (CV)
3. kserokopia dyplomów potwierdzająca wykształcenie oraz uzyskania aplikacji radcowskiej
4. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie
5. zaświadczenie o niekaralności
6. oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Zespole Szkół Społecznych
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu do dnia 25 marca 2010 r. lub pocztą do godz. 12.00 na adres Zespołu Szkół Społecznych z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego”. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Społecznych www.kolegium.torun,pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSS przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 w Toruniu. Z osobami spełniającymi wymagania formalne w dniu 26. marca 2010 roku zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Dokładna godzina rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana osobom zainteresowanym drogą telefoniczną. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą
Poprawiony: środa, 10 marca 2010 17:11
 
« pierwszapoprzednia31323334następnaostatnia »

Strona 34 z 34

bottom
top

Najświeższe

Popularne


bottom

Wykonane za pomoca Joomla!.