Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
top
logo

Odsłon : 98144

Zarządzenie 12/2011 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 czerwca 2011 18:18
Spis treści
Zarządzenie 12/2011
Zakładowy plan kont (Załącznik nr 2)
Instrukcja inwentaryzacyjna (Załącznik nr 3)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Instrukcja kasowa (Załącznik nr 4)
Wszystkie strony

ZARZĄDZENIE NR 12/11

Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

z dnia 23 marca 2011r.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., nr 152,poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się, że rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące roku obrotowego.

§ 2

Rachunkowość zespołu prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142 poz. 1020 z późn. zm.), z tym, że uwzględniając zakres i specyfikę działalności Zespołu oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

1. w odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, jeżeli ich wartość w momencie zakupu nie przekracza kwoty 5.000zł, a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego;

2. rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 500 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do używania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi komórka księgowości , w sposób umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną;

3. zakupione oprogramowanie komputerowe o jednostkowej wartości, nie przekraczającej 3.500zł, odpisuje się w ciężar kosztów zgodnie z zasadami ustalonymi dla niskocennych rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku;

4. materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i bhp oraz do bezpośredniego zużycia odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu, z tym, że ich stan ustala się w drodze spisu z natury nie rzadziej niż raz na pół roku oraz na dzień bilansowy, a wartość tego stanu odpowiednio koryguje koszty zużycia materiałów;

5. ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się tylko na kontach szkoły 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”.

§ 3

Ustala się dla Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu metody wyceny aktywów i pasywów opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Postanawia się, że z dniem 1 stycznia 2011r. ewidencja wszelkich operacji gospodarczych będzie prowadzona w oparciu o Zakładowy Plan Kont, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który obejmuje:

1. ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2. wykaz kont księgi głównej,

3. przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady ewidencji operacji gospodarczej na poszczególnych kontach księgi głównej,

4. zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych wraz z określeniem ich powiązań z kontami księgi głównej,

5. wykaz ksiąg rachunkowych jednostki,

6. opis systemu przetwarzania danych.

§ 5

Uregulowania dotyczące zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów zawarto w instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wprowadza się instrukcję kasową, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 7

Wprowadza się Opis systemu ochrony danych i zbiorów stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego

zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. poprzednie zarządzenie nr 04/10 traci moc.

.............................................................

dyrektor (data i podpis)

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 12/11 Dyrektora ZSS w Toruniu

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

W oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych , określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05.07.2011r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:

Wycena składników aktywów trwałych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

1. ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna;

2. kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie;

3. wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.

W jednostce występują również środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjęto do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji

Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3.500zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto, stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samych trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany.

Zbiory biblioteczne, stosownie do metody ich nabycia, wycenia się:

- w cenie nabycia – w przypadku kupna,

- przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze darowizny. W skład komisji wchodzą: nauczyciel – bibliotekarz, główny księgowy, dyrektor Zespołu.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pozostałe aktywa trwałe w jednostce nie występują.

Wycena rzeczowych aktywów obrotowych

- stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,

Inne składniki rzeczowych aktywów obrotowych w jednostce nie występują.

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.

W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Nie występują także tytuły do dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

Wyposażenie takie jak: drobne pomoce dydaktyczne, sprzęt biurowy, naczynia kuchenne i wyposażenie pomieszczeń ( kosze na śmieci , wieszaki, dziurkacze , zszywacze, zasłony, wykładziny, verticale , kalkulatory, telefony itp.)traktowane będzie jak materiały i w chwili wydania do użytkowania księgowane będzie w koszty, bez żadnej ewidencji.

 

 Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 22:48
 

bottom

Wykonane za pomoca Joomla!.