Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
top
logo

Odsłon : 102538

Strona główna Statut Kolegium
Statut Kolegium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 stycznia 2010 03:12

Statut Zespołu Szkół Społecznych

 • Zmiany do Statutu ZSS - Rada Programowa
 • Zmiany do Statutu ZSS z dnia 2.03.2011r.
 • Zmiany do Statutu zatwierdzone przez Radę Programową
 •  

   

   

   

   

  Załącznik do uchwały nr 2/07

  Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu z dnia 28 marca 2007 r.
  wersja ujednolicona z dnia 20 kwietnia 2012 r.

  Statut Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  § 1

  1. Zespół szkół tworzą Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu
  przy ul. J. Bartkiewiczówny 93 i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
  w Toruniu przy ul. J. Bartkiewiczówny 93. Zespół używać będzie nazwy: Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.

  2. Siedziba zespołu znajduje się w Toruniu przy ul. J. Bartkiewiczówny 93.

  3. Zespół używać będzie pieczęci małej i dużej z godłem państwowym i nazwą: Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.

  4. Organem prowadzącym zespół jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  5. Zespół jest jednostka budżetową, finansowaną z budżetu województwa.

  6. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

  7. Dyrektor zespołu sprawuje funkcję Dyrektora szkoły i Dyrektora kolegium.

  8. Ilekroć w statucie mowa jest, bez bliższego określenia, o:

  1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93;

  2) Kolegium - należy przez to rozumieć Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93;

  3) Zespole - należy przez to rozumieć Szkołę i Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93;

  4) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w szkole i w kolegium;

  5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;

  6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

  7) internacie – należy przez to rozumieć internat w budynku
  przy ul. J. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu.

  9. Stanowisko wicedyrektora zespołu może być utworzone, o ile zespół będzie liczył nie mniej niż 12 oddziałów.

  10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, na wniosek dyrektora zespołu, w ramach posiadanych środków, można tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów
  lub inne stanowiska kierownicze, w tym zastępcy kierownika szkolenia praktycznego.

  11. Wicedyrektor wykonuje obowiązki określone w przedziale czynności,
  a w szczególności:

  1) reprezentuje szkołę i kolegium na zewnątrz w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły;

  2) wykonuje wszystkie obowiązki dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności;

  3) opracowuje projekty rocznych planów pracy szkoły i kolegium;

  4) przygotowuje propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

  5) sprawuje nadzór pedagogiczny;

  6) sprawuje nadzór nad samorządem słuchaczy.

  Rozdział 2

  Przepisy dotyczące Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

   

  § 2

  1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.

  2. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, zwana dalej „szkołą” działa
  na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
  poz. 2572 z późn. zm.), zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3.06.1993 r.
  w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, uchwały Nr XXXVI/472/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  z dnia 27 czerwca 2005 r. oraz niniejszego statutu.

  3. Szkoła jest „szkołą policealną” w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

   

  § 3

  1. Szkoła może kształcić w zawodach - zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego:

  1) opiekun w domu pomocy społecznej – nauka trwa 2 lata i jest realizowana
  w oddziałach dla młodzieży oraz w oddziałach dla dorosłych w formie zaocznej;

  2) opiekunka środowiskowa – nauka trwa 1 rok i jest realizowana w oddziałach
  dla młodzieży oraz w oddziałach dla dorosłych w formie zaocznej;

  3) asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa 1 rok i jest realizowana w oddziałach dla młodzieży oraz w oddziałach dla dorosłych w formie zaocznej.

  2. W szkole funkcjonują do zakończenia kształcenia oddziały dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej – policealnej, realizującej naukę w zawodach opiekuna w domu pomocy społecznej oraz pracownika socjalnego, w klasach dla młodzieży oraz w klasach
  dla dorosłych w formie zaocznej. W stosunku do słuchaczy tych klas postanowienia niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

  § 4

  Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii odpowiedniej wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, może wprowadzić kształcenie w nowym zawodzie.

  Cele i zadania szkoły

   

  § 5

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

  1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły;

  2) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia
  lub wykonywania wyuczonego zawodu;

  3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły;

  4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

  5) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

  6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

  7) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez wyznaczonego przez dyrektora szkoły, przedstawiciela rady pedagogicznej;

  8) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, m.in. poprzez organizowanie zajęć dodatkowych;

  9) umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania, celem ukończenia szkoły w skróconym czasie;

  10) współpracuje z gminami, powiatami i innymi jednostkami w zakresie pracy socjalnej, w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy i bezrobocia, rehabilitacji, niepełnosprawności oraz innych;

  11) opracowuje i realizuje projekty socjalne dla różnych instytucji i środowisk lokalnych;

  12) współpracuje z innymi szkołami, uczelniami i innymi podmiotami tego samego typu na terenie Polski i poza jej granicami, w zakresie realizacji zadań statutowych

  13) dba o wszechstronny rozwój ucznia;

  14) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych i stałe ich doskonalenie w szczególności poprzez:

  a) prowadzenie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie zaakceptowanego przez MPiPS programu,

  b) prowadzenie specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej
  na podstawie zaakceptowanego przez MPiPS programu,

  c) prowadzenie innych form doskonalenia.

  2. Szkoła realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych, a w szczególności:

  1) zabezpiecza warunki prawidłowego przebiegu zajęć obowiązkowych
  i pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą;

  2) wspomaga uczniów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a zwłaszcza poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną;

  3) tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze;

  4) dba o zasady demokratyzmu, praworządności i tolerancji;

  5) dba o kulturę osobistą;

  6) kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne.

  3. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

  4. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

  5. Szkoła w miarę posiadanych środków udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  6. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

  7. Szkoła w miarę możliwości podejmuje działania w kierunku:

  1) zapewnienia pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej;

  2) przyznawania stypendiów naukowych za bardzo dobre wyniki w nauce.

  8. Szkoła umożliwia corocznie uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w instytucji ubezpieczającej. Koszty ubezpieczenia ponoszą uczniowie.

   

  § 6

  1. Organami szkoły są:

  1) dyrektor szkoły;

  2) rada pedagogiczna;

  3) rada szkoły – w przypadku jej powołania;

  4) samorząd uczniowski.

  2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły.

  3. Każdemu z organów dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji
  o planowanych działaniach i podejmowanych decyzjach.

  4. Konflikty i spory pomiędzy radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim rozwiązuje dyrektor szkoły.

  5. Konflikty między dyrektorem szkoły a pozostałymi organami szkoły rozwiązywane są
  na drodze dialogu, a w przypadku braku rozwiązania – przez organ prowadzący szkołę.

  6. W szkole jest utworzone stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

  7. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego regulują odrębne przepisy.

  8. Kierownik szkolenia praktycznego organizuje, nadzoruje i kontroluje praktyczną naukę zawodu w szkole i na terenie zakładów pracy, w szczególności:

  1) utrzymuje kontakty z zakładami, w których odbywają się praktyki zawodowe słuchaczy;

  2) wnioskuje do dyrektora w sprawach doboru zakładów pracy i zawierania umów
  o praktyczną naukę zawodu;

  3) organizuje i uczestniczy w komisjach egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego i praktycznej nauki zawodu;

  4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami przedmiotów zawodowych
  i praktycznej nauki zawodu;

  5) reprezentuje szkołę na zewnątrz w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły;

  6) w przypadku nie utworzenia stanowiska wicedyrektora szkoły, wykonuje wszystkie jego obowiązki;

  7) sporządza rozliczenie finansowe praktycznej nauki zawodu ,współpracując w tym zakresie z księgową szkoły.

  9. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika szkolenia praktycznego określa na piśmie dyrektor szkoły w oparciu o zasady organizowania
  i finansowania praktycznej nauki zawodu, określone odrębnymi przepisami.

   

  Dyrektor szkoły

  § 7

  1. Dyrektor szkoły w szczególności:

  1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;

  2) reprezentuje i promuje szkołę na zewnątrz;

  3) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

  4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  5) może skreślić słuchacza z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy;

  6) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

  7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

  8) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie;

  9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  10) ustala odpłatność za korzystanie z internatu i innych usług świadczonych przez szkołę;

  11) pozyskuje środki finansowe na potrzeby szkoły;

  12) nawiązuje współpracę z innymi szkołami, uczelniami i podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej;

  13) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładem kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących organizacji praktycznej nauki zawodu słuchaczy;

  14) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Dyrektor szkoły odpowiada za:

  1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

  2) realizacje zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi
  w ramach kompetencji stanowiących;

  3) tworzenie warunków do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy słuchaczy;

  4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań, badań i ich doskonaleniu zawodowym;

  5) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
  do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

  3. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami decyduje w sprawach:

  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;

  2) przyznawania nagród;

  3) wymierzania kar porządkowych,

  4) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

  4. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:

  1) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

  2) odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;

  3) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły;

  4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając niezwłocznie organ prowadzący szkołę.

  5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną
  i samorządem uczniowskim.

  6. Dyrektor szkoły bierze czynny udział w realizacji strategicznych zadań wynikających
  z regionalnej polityki oświatowej.

  7. Dyrektor szkoły rozstrzyga spory pomiędzy organami szkoły.

   

  Rada Pedagogiczna

   

  § 8

  1. W szkole działa rada pedagogiczna jako kolegialny organ realizujący statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

  2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą też brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Wszystkich obecnych obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej w sprawach poruszonych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste ucznia, rodzica, nauczyciela lub innych pracowników.

  3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

  2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole;

  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

  4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1) organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;

  2) projekt planu finansowego szkoły;

  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

  5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły w przypadku jej powołania.

  6. Zebrania rady pedagogicznej:

  1) są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w celu zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w razie potrzeb bieżących;

  2) mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek rady szkoły, organu prowadzącego
  lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

  7. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności
  co najmniej połowy jej członków.

  8. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

  9. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie
  z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
  w szkole.

  Rada szkoły

   

  § 9

  1. Rada szkoły (jeżeli jest powołana) liczy 6 osób. Kadencja rady trwa 3 lata. Skład rady podlega corocznej wymianie w 1/3.

  2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie wybrani większością głosów nauczyciele, rodzice i uczniowie.

  3. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

  1) uchwala statut szkoły;

  2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych szkoły.

  4. Rada szkoły opiniuje:

  1) plan finansowy szkoły;

  2) plan pracy szkoły;

  3) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

  4) inne sprawy istotne dla szkoły.

  5. Rada szkoły może z własnej inicjatywy:

  1) ocenić sytuację oraz stan szkoły i przekazać odpowiednie wnioski do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę;

  2) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie
  i dokonanie oceny działalności: szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;

  3) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i wydatkować je
  na cele statutowe szkoły;

  4) uchwalać regulamin swojej działalności, który określi między innymi tryb działalności rady i zasady podejmowania uchwał.

   

  Samorząd uczniowski

   

  § 10

  1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
  a uczniowie poszczególnych klas – samorządy klasowe.

  2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który nie może być sprzeczny ze statutem.

  Wyboru dokonuje się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

  3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej
  oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

  1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem oraz stawianymi wymaganiami;

  2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

  3) prawa do wyrażania opinii dotyczącej organizacji życia szkolnego;

  4) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu;

  5) prawa do zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole;

  6) prawa zgłaszania swoich przedstawicieli do rady szkoły;

  7) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

  8) prawa występowania z wnioskami w sprawie skreślenia z listy uczniów;

  9) prawa wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

  4. Samorząd uczniowski może ponadto:

  1) współdecydować w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej;

  2) redagować i wydawać gazetkę szkolną, prowadzić kronikę;

  3) organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową
  w szkole;

  4) wyrazić opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela;

  5) prowadzić spotkania klubowe na terenie szkoły.

   

   

  Wewnętrzny System Oceniania

  § 11

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, z programów nauczania oraz formułowania ocen.

  2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
  w tym zakresie;

  2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

  3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, dalszych postępów w nauce;

  4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

  3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów;

  2) bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych;

  3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

  4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych po każdym semestrze.

  4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  5. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie
  w różnych formach , w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia. Nauczyciel ustalając stopień powinien go na prośbę ucznia uzasadnić.

  6. Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”, według następującej skali:

   

  Stopień

  Skrót literowy

  Oznaczenie cyfrowe

  Celujący

  Cel

  6

  Bardzo dobry

  Bdb

  5

  Dobry

  Db

  4

  Dostateczny

  Dost

  3

  Dopuszczający

  Dop

  2

  Niedostateczny

  Ndst

  1

   

  7. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

  1) bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania;

  2) semestralne (klasyfikacyjne) określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany semestr; stopnie nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna;

  3) końcowe, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia nabytych
  w czasie całego roku kształcenia. Ocenę semestralną z przedmiotu kończącego się ustala się jako średnią ważoną z ocen cząstkowych bieżącego semestru oraz końcowych ocen z poprzednich semestrów.

  8. Każdy kolejny semestr charakteryzuje się coraz wyższą wagą.

  9. Dopuszcza się stosowanie znaku „+” przy wystawianiu ocen cząstkowych. Podwyższa
  on ocenę o 0,5 stopnia.

  10. Stopnie nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna, ale powinny uwzględniać
  i promować uczniów podnoszących wyniki w nauce w następnym semestrze.

  11. Stopnie ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Stopień ustalony przez nauczycieli nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną.

  12. Ustala się następujące zasady oceniania wewnątrzszkolnego (oceny bieżące
  i klasyfikacyjne):

  1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

  a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć dydaktycznych w danym semestrze, roku, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, angażuje się w rozwiązywanie problemów społecznych, wykorzystuje swoje wiadomości i umiejętności jako wolontariusz
  w organizacjach,

  b) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;

  2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć dydaktycznych w danym semestrze, roku,

  b) sprawnie posługuje się zdobywanymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
  w nowych sytuacjach;

  3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

  a) opanował w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,

  b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

  4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) w stopniu dostatecznym opanował i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,

  b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

  5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  a) ma braki w opanowaniu podstawowej wiedzy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
  w ciągu dalszej nauki,

  b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

  6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie opanował wiadomości i umiejętności z danych zajęć dydaktycznych
  w danym semestrze określonych w programie nauczania, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

  b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

  13. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są podstawą opracowania przedmiotowego systemu oceniania dla danego przedmiotu przez nauczycieli prowadzących przedmiot.

  14. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego – jeżeli nie jest przedmiotem kierunkowym – należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.

  15. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się.

  16. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne ustalają w końcu każdego semestru oceny klasyfikacyjne, nie później niż 10 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej.

  17. W przypadku prowadzenia jednego przedmiotu przez wielu nauczycieli – ocenę wystawiają wspólnie na podstawie wspólnie opracowanego przedmiotowego systemu oceniania.

  18. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

  19. Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Semestralny stopień z tych zajęć ustala:

  1/ kierownik szkolenia praktycznego (zastępca kierownika szkolenia praktycznego)
  po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia praktyczne wtedy, kiedy prowadzącym zajęcia nie jest nauczyciel praktycznej nauki zawodu;

  2/ nauczyciel szkoły, pod opieką którego słuchacze odbywają zajęcia praktyczne

  Stopień z praktyki zawodowej ustala kierownik (zastępca) szkolenia praktycznego
  w porozumieniu z osobami prowadzącymi te zajęcia.

  20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
  lub technologii informacyjnej na podstawie opinii, orzeczenia lub zaświadczenia
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza oraz na czas w nich określony. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w przedmiotów, zamiast oceny, wychowawca wpisuje w odpowiedniej rubryce, w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia – „zwolniony”.

  21. Obowiązkiem opiekuna oddziału jest zapoznanie uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania.

  22. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć dydaktycznych, opiekunowie oddziałów są zobowiązani poinformować ucznia w formie ustnej o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych i rocznych
  z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych.

  23. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych
  nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

  24. Narzędziami oceniania umiejętności i wiadomości ucznia są:

  1) sprawdziany sumujące;

  2) sprawdziany;

  3) ćwiczenia praktyczne;

  4) wypowiedzi ustne;

  5) prace wykonane przez ucznia w domu oraz inne, np. praca własna z literaturą, współpraca z organizacjami, wolontariat.

  25. Przy wystawianiu oceny semestralnej można uwzględnić frekwencję.

  26. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danego modułu odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  1) ocena z modułu jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład modułu

  2) średnią arytmetyczną należy interpretować w ten sposób, że średnia powyżej 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 daje podstawę do wystawienia oceny zaokrąglonej do oceny wyższej

  3) ocenę cząstkową wystawia nauczyciel lub nauczyciele realizujący przedmiot

  4) ocenę z modułu wystawiają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w danym module

  5) ocenę z modułu wystawiają nauczyciele na 10 dni przed radą klasyfikacyjną

  6) ocenę z modułu podają nauczyciele do wiadomości słuchaczy nie później, niż 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

   

  § 12

  1. Uczeń, który w wyniku semestralnej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

  2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym.

  3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

  4. Uczeń, który nie otrzymał oceny pozytywnej z części pisemnej egzaminu, nie może przystąpić do części ustnej i powtarza semestr.

  5. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.

  6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich i zimowych, w przypadku semestru programowo najwyższego w ostatnim dniu ferii zimowych.

  7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

  W skład komisji wchodzą:

  1/ dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –
  jako przewodniczący komisji;

  2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

  3/ nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

  8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

  9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół określający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się część pisemną egzaminu i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, nie później, niż do końca września, a dla semestru zimowego – nie później, niż do końca marca.

  11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza semestr.

  § 13

  1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich zajęć dydaktycznych i zajęć obowiązkowych objętych planem nauczania (z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka, z których został zwolniony). Klasyfikacja słuchacza następuje po każdym semestrze.

  2. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych przedmiotów zajęć edukacyjnych z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności
  (co najmniej 50%) na zajęciach lekcyjnych i nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku
  lub wszystkich stopni semestralnych.

  3. Egzamin może być przeprowadzony na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego
  z przyczyn usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.

  4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza egzamin klasyfikacyjny z materiału programowo zrealizowanego
  w danym semestrze, jeżeli nieobecność ucznia była usprawiedliwiona.

  5. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, gdy nieobecność była nieusprawiedliwiona.

  6. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w terminie uzgodnionym z uczniem.
  W przypadku ucznia nie klasyfikowanego po semestrze programowo najwyższym, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnim dniu odbywanej praktyki zawodowej.

  7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w takim samym trybie i formie, jak egzamin poprawkowy.

  8. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego, z informatyki, z technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadania praktycznego

  9. Uczniom szkoły, którzy w przyczyn usprawiedliwionych nie zostali sklasyfikowani
  na koniec semestru szkolnego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje w odpowiednich placówkach (zakładach pracy) zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania
  i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

  10. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryterium ocen.

  11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

  § 14

  1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
  ust. 2 i 3.

  2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

  3. Uczeń może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

  4. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
  z danych zajęć edukacyjnych.

  6. Termin sprawdzianu, o którym mowa w wyżej, uzgadnia się z uczniem.

  7. W skład komisji, o której mowa w ust. 5, wchodzą:

  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 8 ;

  3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

  8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
  z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  9. Ustalona przez komisje roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  10. Z prac komisji sporządza się protokół określający w szczególności: skład komisji,termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  13. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

  § 15

  1. Oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w § 12 ust. 6, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania ucznia na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

  2. Uczeń jest promowany po każdym semestrze.

  3. Podstawą oceniania i klasyfikowania ucznia są egzaminy semestralne przeprowadzane
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

  4. Uczeń zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla danego zawodu, wybranych przez radę pedagogiczną oraz egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego.

  5. Egzamin pisemny polega na napisaniu pracy na jeden wybrany przez uczniów z trzech tematów przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  6. Egzamin ustny polega na sformułowaniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez ucznia spośród co najmniej trzech zestawów przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu
  i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  7. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się ucznia, który:

  1) uczęszczał na obowiązkowe konsultacje;

  2) uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów,
  z wyjątkiem wychowania fizycznego, oceny pozytywne;

  3) zaliczył praktyki przewidziane szkolnym planem nauczania.

  8. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej jest zobowiązany wykonać drugą pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

  9. Do egzaminu semestralnego może być dopuszczony uczeń, który:

  1) nie uczęszczał na obowiązkowe zajęcia z przyczyn usprawiedliwionych;

  2) uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne;

  3) zaliczył praktyki przewidziane szkolnym planem nauczania.

  10. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie może przystąpić do egzaminu, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
  na własną prośbę. Terminy dodatkowe wyznacza się:

  1) w semestrze jesiennym nie później niż do końca lutego;

  2) w semestrze wiosennym nie później niż do 15 września.

  11. Termin egzaminów semestralnych wyznacza dyrektor szkoły w ciągu trzech ostatnich tygodni semestru i podaje do wiadomości słuchaczy na początku każdego semestru.

  12. Uczeń może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeśli:

  1) z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz

  2) w ciągu semestru był aktywny z tego przedmiotu;

  3) z prac kontrolnych i wymaganych ćwiczeń uzyskał oceny co najmniej dobre.

  13. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia oceny klasyfikacyjnej,
  co najmniej bardzo dobrej.

  14. Wychowawcy oddziałów organizują dwie konferencje instruktażowe w ciągu semestru:

  1) na rozpoczęcie semestru, na której podają następujące informacje:

  a) przedstawiają szkolny plan nauczania na aktualny semestr i nazwiska nauczycieli realizujących przedmioty, celem dokonania wpisu do indeksów,

  b) informują uczniów o tematach i terminach złożenia prac kontrolnych
  i ogłoszenia ocen,

  c) informują, m.in. o obowiązujących w szkole przepisach i zasadach,

  d) informują o wyznaczonych terminach zjazdów i egzaminów semestralnych;

  2) na zakończenie semestru, na której podają następujące informacje:

  a) dokonują podsumowania semestru,

  b) ogłaszają wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,

  c) rozwiązują sprawy bieżące.

  15. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

  16. Uczeń może być nieklasyfikowany z więcej niż z jednego przedmiotu.

   

  § 16

  1. Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeśli:

  1) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych;

  2) nie miał wyznaczonego egzaminu klasyfikacyjnego;

  3) nie miał wyznaczonego egzaminu dodatkowego.

  2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze na wniosek ucznia.

  3. Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego, a po zakończeniu semestru wiosennego
  do dnia 15 września, sporządzając protokół.

  4. Protokół powinien zawierać: dane osoby egzaminowanej i egzaminującej, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę.

  5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza semestr.

  6. Uczniowi, który powtarza semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio pozytywną ocenę klasyfikacyjną
  i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

  § 17

  1. Dyrektor szkoły:

  1) zwalnia ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeśli przedłoży zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
  w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianego dla danego zawodu ;

  2) zwalnia ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub części, jeśli przedłoży:

  a) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
  w zawodzie pokrewnym do zawodu, w którym się kształci okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla zawodu pokrewnego,

  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie
  w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie pokrewnym.

  2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły
  w każdym semestrze, w którym ucznia obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

  3. Uczeń, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, zobowiązany jest odbyć praktykę w wyznaczonych przez Kierownika Szkolenia Praktycznego placówkach sektora pomocy społecznej, zgodnie z podstawą programową w ilości godzin określonych przez Kierownika Szkolenia Praktycznego, a uwzględniających przedstawione zaświadczenie od pracodawcy.

  4. W przypadku zwolnienia ucznia w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w indeksie, arkuszu ocen oraz na świadectwie wpisuje się „zwolniony
  w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” a w arkuszu podstawę prawną zwolnienia.

   

  § 18

  1. Uczeń otrzymuje promocję na następny semestr, jeżeli otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zajęć obowiązkowych określonych planem nauczania stopnie wyższe
  od stopnia niedostatecznego.

  2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

  3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa wyżej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75.

  § 19

  Uczniowie rozpoczynający naukę we wrześniu 2005 r. i później, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, organizowany przez OKE, w oparciu o przepisy
  w sprawie klasyfikacji i oceniania (...)

   

  § 20

  1. Egzamin z przygotowania zawodowego przeprowadzany jest zgodnie z przepisami szczególnymi dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w dotychczasowej szkole policealnej, czyli przed dniem 1 września 2005 r.

  2. Uczeń zdaje egzamin przed komisją powołaną w szkole przez przewodniczącego powołanego przez organ prowadzący szkołę.

  3. Wolę zdawania egzaminu przed w/w komisją uczniowie potwierdzają nie później
  niż na 7 dni przed terminem egzaminu.

  4. Egzamin może polegać na:

  1) opracowaniu pracy dyplomowej (w tym projektu socjalnego) i złożenie jej
  u promotora , nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu;

  2) zdaniu egzaminu ustnego z wybranych przez radę pedagogiczną przedmiotów;

  rozwiązaniu zadania problemowego przygotowanego przez nauczycieli.

   

  § 21

  1 . Kryteria oceny projektu socjalnego jako pracy dyplomowej w szkole obejmują:

  1) jasne i czytelne przedstawienie problemu społecznego oraz cel ogólny:

  a) miejsce występowania problemu – 1 pkt,

  b) ważność i zasięg problemu – 1 pkt,

  c) realność problemu i celu ogólnego – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 3;

  2) specyfikę projektu – oryginalność pomysłu dla odbiorców (nowatorstwo):

  a) środowisko zamieszkania odbiorców – 1 pkt,

  b) instytucję – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 2;

  3) prawidłowe uzasadnienie osadzenia projektu w danym środowisku (opis problemu):

  a) wykorzystanie diagnozy instytucjonalnej jednej jednostki – 1 pkt,

  b) wykorzystanie diagnozy z kilku instytucji (źródeł) – 1 pkt,

  c) diagnoza własna – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 3;

  4) dobór różnorodnych źródeł informacji adekwatnych do problemu i celu ogólnego projektu:

  a) minimum 10 pozycji literatury – 1 pkt,

  b) minimum 5 czasopism – 1 pkt,

  c) dane z internetu – 1 pkt,

  d) dostępne materiały lokalne – 1 pkt,

  e) akty prawne ogólnopolskie i miejscowe – 1 pkt,

  f) inne źródła – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 6;

  5) samoocena projektu (każdy słuchacz ocenia osobno):

  a) narzędzia samooceny – 1 pkt,

  b) na ile i jakie potrzeby odbiorców zostały rozbudzone i zaspokojone – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 2;

  6) estetyka pracy dyplomowej:

  a) prawidłowo sformułowana strona tytułowa – 1 pkt,

  b) spis treści – 1 pkt,

  c) prawidłowo sporządzone przypisy – 1 pkt,

  d) układ pracy – 1 pkt,

  e) logo, motto – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 5;

  7) opinie sprzymierzeńców:

  a) jeden sprzymierzeniec – 1 pkt,

  b) pozytywne rekomendacje – 1 pkt,

  c) opinie odbiorców – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 3;

  8) promocja projektu w środowisku:

  a) prasa, radio, TV – 1 pkt,

  b) internet – 1 pkt,

  c) inne – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 3;

  9) dokumentacja projektu:

  a) zdjęcia – 1 pkt,

  b) raporty, programy, scenariusze – 1 pkt,

  c) narzędzia ewaluacji – 1 pkt,

  d) prawidłowe rozliczenie projektu – 1 pkt,

  e) podziękowania dla sponsorów i sprzymierzeńców – 1 pkt,

  f) inne – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 6.

  10) wkład w realizację projektu:

  a) wykorzystanie możliwości słuchacza – 1 pkt,

  b) systematyka działań w harmonogramie – 1 pkt,

  c) odpowiedzialność za zadania – 1 pkt,

  d) współdziałanie w grupie – 1 pkt,

  e) adekwatność samooceny do wykonywanych samodzielnie działań – 1 pkt,

  - łączna ilość punktów: 5

  2. Skala ocen:

  1) 38 punktów i powyżej – celujący;

  2) 37 – 33 punktów – bardzo dobry ;

  3) 32 – 28 punktów – dobry;

  4) 27 – 23 punktów – dostateczny;

  5) 22 – 18 punktów – dopuszczający;

  6) poniżej 17 punktów – niedostateczny.

  § 22

  1. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z przeprowadzonego w szkole egzaminu
  z przygotowania zawodowego, kiedy nie zna podstawowych pojęć, nie zna literatury przedmiotu, nie potrafi połączyć wiedzy z działaniem praktycznym, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie posiada wiedzy
  i umiejętności, które umożliwiają wykonywanie zawodu.

  2. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, kiedy posiada minimalną wiedzę, której nie potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym. Nie posługuje się językiem profesjonalnym. Znajomość literatury przedmiotu powierzchowna. Uczeń potrafi: dokonać selekcji, naśladować, wykonać polecenie i współpracować. Postawa wymagająca pomocy nauczyciela.

  3. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, kiedy zna podstawowe zagadnienia będące przedmiotem programu nauczania, posiada braki w umiejętnościach łączenia teorii
  z praktyką. Uczeń zna wybiórczo literaturę przedmiotu. Uczeń potrafi : opisać, porównać, dobrać sposób realizacji, odtworzyć i zająć stanowisko. Postawa mało aktywna.

  4. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, kiedy posiada wiedzę z podstawowej literatury objętej programem nauczania. Sprawny w łączeniu wiedzy z praktyką. Dobrze zna metody
  i narzędzia pracy socjalnej i prawidłowo posługuje się nimi. Uczeń potrafi: przedstawić
  w innej formie, zhierarchizować, wyciągnąć wnioski, uporządkować, bronić poglądów, współpracować i ponosić odpowiedzialność. Postawa poszukująca.

  5. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, kiedy całkowicie opanował materiał programowy. Zna bardzo dobrze literaturę przedmiotu i posiada wiedzę interdyscyplinarną. Potrafi trafnie wykorzystać teorię w praktyce. Uczeń potrafi: dokonać wartościowania, uogólnić, zinterpretować, uzasadnić, stworzyć i poradzić sobie w nowych sytuacjach. Postawa aktywna i poszukująca.

  6. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, kiedy wiedza interdyscyplinarna i umiejętności słuchacza znacznie wykraczają poza program nauczania. Samodzielnie tworzy innowacyjne rozwiązania. Zaangażowany w rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym. Wykorzystuje swoje wiadomości umiejętności w wolontariacie. Postawa kreatywna.

  Organizacja pracy szkoły

  § 23

  1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

  2. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego, w terminie do 30 maja każdego roku oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły.

  3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się przede wszystkim: liczbę pracowników szkoły, stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin, zajęć obowiązkowych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, wykaz nauczycieli z określeniem stażu pracy, wykształcenia, stopnia awansu zawodowego, wymiar godzin do realizacji tygodniowej, oświadczenia o czasie zakończenia stażu w związku
  z awansem zawodowym oraz wskazanie terminu, kiedy osoba przystąpi do egzaminu
  lub rozmowy kwalifikacyjnej po zakończeniu stażu.

  4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych szkolnym planem nauczania, zgodnym z odpowiednimi ramowymi planami nauczania.

  5. Przeciętna liczba uczniów w nowootwartym oddziale winna wynosić od 25 – 35 osób. Liczbę oddziałów w danym roku szkolnym zatwierdza organ prowadzący szkołę. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być niższa.

  6. Rada pedagogiczna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwiększyć liczbę uczniów, o której mowa w ust. 5.

  7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły
  na podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i bhp.

  8. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane, finansowane lub dofinansowane
  w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

  9. Szkoła organizuje dodatkowo oraz umożliwia uczniom udział w szczególności:
  w konferencjach, sympozjach, warsztatach oraz działaniach wolontariackich organizowanych przez inne podmioty, w celu zwiększenia umiejętności poruszania się na rynku pracy. Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

  10. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i zajęć praktycznych w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna :

  1) trwa 45 minut, przy czym rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania;

  2) zajęć praktycznych trwa 55 minut.

  11. W celu zapewnienia odpowiednich warunków nauki i bezpieczeństwa słuchaczy, oddziały mogą być podzielone na grupy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ramowych planów nauczania, podstawy programowej i środków finansowych posiadanych przez szkołę.

  12. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. praktyczna nauka zawodu, zajęcia specjalizujące, specjalistyczne nauczanie języków obcych, elementy informatyki mogą być prowadzone
  w grupach międzywydziałowych, a także podczas wycieczek i obozów naukowych etc.

   

  § 24

  1. Kształcenie w oddziałach dla dorosłych odbywa się w formie zaocznej.

  2. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach zazwyczaj
  co dwa tygodnie przez dwa dni (piątek-sobota lub sobota-niedziela).

  3. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze.

  4. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

  5. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności praktyczna nauka zawodu, przygotowanie do pracy zawodowej, nauczanie języków obcych, elementów informatyki
  oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.

  6. Przepisy dotyczące szkoły policealnej dla młodzieży stosuje się odpowiednio do szkoły policealnej dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów dotyczących internatu.

  Organizacja praktycznej nauki zawodu

  § 25

  W celu realizowania zajęć praktycznych szkoła może tworzyć warsztaty szkolne. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin warsztatów szkolnych.

   

  § 26

  1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych
  i praktyk zawodowych.

  2. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

  3. Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

  4. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,
  w tym również w okresie ferii letnich.

  5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich, odpowiedniemu skróceni ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

  6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych
  i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

   

  § 27

  1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów nie może przekroczyć
  8 godzin.

  2. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym.

   

  § 28

  1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu
  i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

  2. Podziału uczniów na grupy dokonuje odpowiednio kierownik szkolenia praktycznego
  lub pracodawca w porozumieniu z podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów
  na praktyczną naukę zawodu.

   

  § 29

  1. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowana poza szkołą, zwana dalej „umową”, zawiera kierownik szkolenia praktycznego z podmiotem przyjmującym uczniów
  na praktyczną naukę zawodu.

  2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.

  3. Umowa określa:

  1/ nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;

  2/ nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;

  3/ zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;

  4/ nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu;

  5/ listę uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu, z podziałem na grupy;

  6/ formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową)
  i jej zakres;

  7/ terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;

  8/ prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw
  i obowiązków określonych w § 30;

  9/ sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 31;

  10/ dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

   

  § 30

  1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

  1) nadzoruje realizacją programu praktycznej nauki zawodu;

  2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczna naukę zawodu;

  3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;

  4) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej „nauczycielami”;

  5) zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługującym uczniom;

  6) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

  7) przygotowuje kalkulację ponoszonych kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

  2. Podmioty przyjmujące uczniów na praktyczną naukę zawodu w szczególności:

  1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu:

  a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

  b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, zgodnie
  z odrębnymi przepisami,

  c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

  d) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

  2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu
  oraz opiekunów praktyk zawodowych;

  3) zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności
  w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;

  5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową;

  6) współpracują ze szkołą;

  7) powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.

   

  § 31

  1. Organ prowadzący szkołę, która organizuje praktykę poza szkołą, zapewnia środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.

  2. Środki finansowe są przeznaczone na refundowanie pracodawcom:

  1) wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu;

  2) dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami.

   

   

  § 32

  1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

  2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców mogą także prowadzić pracodawcy
  lub wyznaczeni przez nich pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza
  z uczniami nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego
  ich tygodniowego czasu pracy – zwani dalej „instruktorami praktycznej nauki zawodu”.

  3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

  4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni ponadto posiadać:

  1) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż w zawodzie, którego będą nauczać lub

  2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim
  dla danego zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

  § 33

  1. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców, są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

  2. Opiekun praktyk zawodowych może otrzymać od pracodawcy za okres prowadzenia praktyk zawodowych premię w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia.

   

  Nauczyciele szkoły

  § 34

  1. Szkoła zatrudnia nauczycieli.

  2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

   

  § 35

  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a ponadto obowiązany jest:

  1) rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczne, wychowawcze
  i opiekuńcze;

  2) dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej;

  3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;

  4) dbać o kształcenie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami;

  5) wspierać ucznia w jego rozwoju;

  6) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

  7) prawidłowo dokumentować pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  a w szczególności:

  a) umieszczać w arkuszu ocen oceny z zajęć edukacyjnych, klasy, miesiąca urodzenia ucznia w pełnym brzmieniu, poziome kreski w rubrykach niewypełnionych, w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych zapisać „zwolniony” oraz dokonywać adnotację o:

  - wydaniu świadectwa ukończenia szkoły,

  - odpisów świadectwa i duplikatów,

  - zwolnień na indywidualny tok nauki lub program nauczania,

  - dacie i przyczynie opuszczenia szkoły przez ucznia,

  b) odzwierciedlać w dzienniku lekcyjnym:

  - sprawdzenie obecności,

  - temat lekcji,

  - fakt przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

  c) podliczać do 5-tego każdego miesiąca następnego, frekwencji (obowiązek dotyczy wychowawcy lub osoby go zastępującej),

  d) dokonywać wpisu w indeksach:

  - po egzaminie na wydziale zaocznym,

  - na wydziale dziennym między radą klasyfikacyjną a podsumowującą
  na wyznaczonym dyżurze,

  e) sporządzać protokół z egzaminu semestralnego na wydziale zaocznym, klasyfikacyjnego, sprawdzającego oraz poprawkowego,

  f) dostarczać, a następnie realizować rozkład materiału nauczania przedmiotu, przedmiotowy system oceniania,

  8) przestrzegać wewnątrzszkolnego systemu oceniania, między innymi poprzez:

  a) przedstawienie uczniom przedmiotowego systemu oceniania,

  b) zsynchronizowanie przedmiotowego systemu oceniania z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

  c) powiadomienie ucznia ustnie, na 7 dni przed radą klasyfikacyjną,
  o przewidzianych dla niego stopniach semestralnych,

  d) ustalenie stopni semestralnych na 10 dni przed wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminem posiedzenia rady klasyfikacyjnej,

  e) wpisanie w dokumentacji (dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen, indeksie)
  w odpowiedniej rubryce zwrotu „zwolniony”, w przypadku zwolnienia ucznia z tego przedmiotu,

  9) w przypadku nauczyciela – wychowawcy:

  a) wyznaczyć po ½ godziny dyżuru raz w tygodniu na konsultacje z uczniami,

  b) 2 x w miesiącu po 15 min. spotkać się z klasą celem omówienia spraw bieżących;

  10) dbać o mienie szkoły, w tym powierzone sale, sprzęt dydaktyczny;

  11) czynnie uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, komisji wychowawczej i przedmiotowej;

  12) dbać o dobrą atmosferę w pracy;

  13) pomagać uczniom w sprawach dydaktycznych i życiowych;

  14) interweniować w przypadku nagannych zachowań uczniów;

  15) motywować uczniów do aktywności;

  16) uczestniczyć w pracy szkoły i realizować plan pracy szkoły;

  17) promować szkołę i dbać o dobre jej imię;

  18) wzajemnie pomagać sobie;

  19) przestrzegać zasad etycznych;

  20) dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych obowiązkowych, ponadobowiązkowych oraz podczas uroczystości oraz imprez organizowanych
  przez szkołę na terenie szkoły.

  2. Nauczyciel w szczególności odpowiedzialny jest za:

  1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

  2) pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

  3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

  4) bezstronną i obiektywną ocenę uczniów i ich sprawiedliwe traktowanie;

  5) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia;

  6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

  7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz zaleceń i zarządzeń dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę;

  8) dołożenie należytej staranności w zapewnianiu słuchaczom bezpieczeństwa
  na terenie szkoły oraz w trakcie zajęć lekcyjnych poza szkołą.

  § 36

  1. Dla kierowania pracą wychowawczą w poszczególnych oddziałach dyrektor wyznacza wychowawców.

  2. Wychowawca pełni swoje obowiązki przez cały okres nauki w szkole.

  3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:

  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

  2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów;

  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

  4) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka;

  5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami różnych form życia zespołowego oraz tematów zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

  6) podejmowanie z nauczycielami nauczającymi w jego oddziale oraz służbą zdrowia różnych działań wychowawczych i opiekuńczych;

  7) utrzymywanie kontaktów z rodzicami;

  8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań w szczególnych uzdolnieniach ucznia;

  9) opracowanie klasowego programu wychowawczego na cały cykl kształcenia oraz rocznego, spójnego z planem rozwoju szkoły i programem wychowawczym szkoły.

  4. Wychowawcy klas oraz opiekun internatu tworzą zespół wychowawczy.

   

  § 37

  1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

  2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły.

  3. Celami i zadaniami zespołu przedmiotowego jest w szczególności:

  1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów korelacji przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

  2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

  3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

  4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

  5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
  i eksperymentalnych programów nauczania;

  6) działanie zmierzające do przygotowania słuchaczy do zewnętrznego egzaminu zawodowego.

  4. W szkole nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół.

  5. Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania, obejmującego:

  a) program nauczania w danym zawodzie,

  b) program nauczania z zakresu kształcenia ogólnego;

  2) korelację międzyprzedmiotową ,ukierunkowaną na osiągnięcia standardów dla

  danego zawodu.

  6. W szkole mogą być tworzone inne zespoły problemowo-zadaniowe, realizujące cele statutowe szkoły.

  7. W szkole działa zespół WDN, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.

  8. Celami i zadaniami WDN są w szczególności:

  1) systematyczne samokształcenie kadry pedagogicznej

  a) wewnętrzne samokształcenie rady pedagogicznej,

  b) uczestniczenie nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia
  i podnoszenia kwalifikacji;

  2) upowszechnianie nabytych przez nauczycieli doświadczeń i umiejętności,
  a w szczególności poprzez:

  a) dzielenie się zdobytym doświadczenie na radzie pedagogicznej,

  b) prowadzenie rad szkoleniowych dla grona pedagogicznego.

  Uczniowie szkoły

  § 38

  1. O przyjęciu na semestr pierwszy szkoły mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

  2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć:

  1/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej;

  2/ podanie;

  3/ wypełniony kwestionariusz życiorysu , przygotowany przez szkołę;

  4/ świadectwo ukończenia szkoły średniej;

  5/ 4 zdjęcia.

  3. Kandydaci, o których mowa w ust. 2 , powinni wykazać się zainteresowaniami
  w kierunku zgodnym z profilem szkoły oraz odpowiednią postawą etyczną, prospołeczną
  i doświadczeniem w działaniach wolontariackich.

  4. Rekrutacja do szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przyjmowania do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

  5. Komisja rekrutacyjna, powoływana każdego roku szkolnego przez dyrektora szkoły, podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji.

  Prawa i obowiązki ucznia

   

  § 39

  1. Uczniowie szkoły mają prawo do:

  1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

  2) opieki wychowawczej, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

  3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami
  i w miarę posiadanych środków finansowych;

  4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

  5) swobody wyrażania myśli i przekonań, także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

  6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

  7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

  8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

  9) pomocy w przypadku trudności w nauce;

  10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

  11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego;

  12) ochrony swoich danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

  13) złożenia w formie pisemnej skargi do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia jego praw; dyrektor szkoły bada zasadność skargi i odpowiada na piśmie
  w terminie 7 dni.

  2. Szkoła w szczególności przestrzega praw uczniów zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

  3. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły
  i regulaminach, a w szczególności obowiązek:

  1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

  2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły;

  3) przejawiania dbałości o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

  4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

  5) ścisłego przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrektora oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, nauczycieli i wychowawców;

  6) usprawiedliwiania nieobecności w szkole w formie pisemnej niezwłocznie,
  nie później niż w ciągu 3 dni od ustania przyczyny nieobecności;

  7) dbania o swój wygląd i wizerunek odpowiadający przyszłemu pracownikowi;

  8) wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły od momentu wejścia do chwili opuszczenia szkoły.

  4. Ucznia przebywającego na terenie szkoły obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych używek oraz palenia tytoniu.

   

  Nagrody i kary

   

  § 40

  1. Szkoła stosuje system nagród i kar wobec uczniów. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

  2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą być nagradzani lub wyróżniani:

  1) pochwałą ze strony wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły;

  2) nagrodą w postaci dyplomu;

  3) nagrodą rzeczową;

  4) listem pochwalnym skierowanym do opiekunów prawnych lub do zakładu pracy słuchacza uczącego się w systemie zaocznym.

  3. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów uczeń może zostać ukarany:

  1) upomnieniem wychowawcy klasy;

  2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

  3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów;

  4) zawieszeniem uprawnienia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub korzystania
  z niektórych form opieki socjalnej, jak: zawieszenie wypłaty stypendium
  lub pozbawienie prawa zakwaterowania w internacie, itp.

  4. Uczeń może odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni,
  a następnie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od zajęcia stanowiska przez dyrektora szkoły.

  5. W przypadku rażącego naruszenia statutu szkoły gradacja kar nie musi być przestrzegana.

  6. Skreślenia z listy uczniów można dokonać za wyjątkowo ciężkie wykroczenie przeciwko porządkowi, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływań wychowawczych w przypadku:

  1) uzależnienia uniemożliwiającego wykonywania obowiązków ucznia;

  2) powtarzającego się rażącego nieprzestrzegania statutu szkoły;

  3) rażącego działania na szkodę szkoły, pracowników i uczniów, które powoduje straty i ma charakter czynów przestępczych;

  4) opuszczenia, nieprzerwanie 30 dni (miesiąc) nauki w szkole, nie usprawiedliwienia nieobecności i nie pozostawania w kontakcie z wychowawcą,

  5) nie uzyskania promocji do następnej klasy.

  7. Z wnioskiem o skreślenie może wystąpić:

  1) wychowawca;

  2) rada szkoły;

  3) rada pedagogiczna;

  4) samorząd słuchaczy;

  5) dyrektor szkoły.

  8. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o skreśleniu z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.

  9. Uczeń ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji skreślenia z listy uczniów odwołać się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

  10. Jeżeli decyzja zostanie utrzymana w mocy, uczeń lub jego rodzice mogą ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  11. Uczeń, który przerwał naukę, zrezygnował ze szkoły lub ukończył szkołę, obowiązany jest rozliczyć się ze wszystkich spraw wynikających z organizacji nauki i dotyczących jego osoby w sposób zwyczajowo przyjęty przez szkołę.

   

   

  Rozdział 3

  Przepisy dotyczące Kolegium Pracowników Służb Społecznych

  § 41

  1. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, zwane dalej „kolegium”, działa
  na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r, Nr 2572, poz. 256 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
  z dnia 24 marca 2005r.w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544) zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz innych przepisów oświatowych.

  2. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium może sprawować uczelnia prowadząca studia magisterskie o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, socjologia, uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

  3. Nauka w kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia, uchwalonym przez Radę Programową.

  4. Regulamin kształcenia będzie podawany do publicznej wiadomości w ciągu 2 tygodni
  od uchwalenia na stronie internetowej kolegium oraz na tablicy ogłoszeń w budynku kolegium.

  5. W ciągu 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia, dyrektor kolegium przesyła go do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

   

  § 42

  1. Celem kolegium jest kształcenie w zawodzie pracownik socjalny.

  2. Kolegium może prowadzić, według zasad określonych w odrębnych przepisach, szkolenia specjalizujące:

  1) z zakresu organizacji pomocy społecznej;

  2) w zawodzie pracownik socjalny.

  Organ prowadzący

  § 43

  1. Organem tworzącym i prowadzącym kolegium jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  2. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prowadzący kolegium:

  1) zapewnia jego utrzymanie oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki
  do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym również odbywania praktyk zawodowych oraz innych zadań statutowych;

  2) sprawuje nadzór nad działalnością kolegium w zakresie spraw finansowych
  i administracyjnych.

  3. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiera porozumienie z uczelnią sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium.

   

  Systemy kształcenia

  § 44

  1. Nauka w kolegium trwa 3 lata i może być prowadzona w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Podstawowym systemem kształcenia jest system dzienny.

  2. Zajęcia w kolegium mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów i konsultacji i praktyk.

  3. Kolegium organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe, przewidziane w planach
  i programach nauczania.

   

  Organy kolegium i ich kompetencje

  § 45

  Organami kolegium są:

  1) dyrektor kolegium;

  2) Rada Programowa;

  3) samorząd słuchaczy.

   

  § 46

  1. Działalnością kolegium kieruje dyrektor.

  2. Dyrektor kolegium w szczególności:

  1) kieruje bieżącą działalnością oraz reprezentuje kolegium na zewnątrz;

  2) sprawuje ogólną opiekę nad słuchaczami kolegium;

  3) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala wysokość opłat za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym oraz za powtarzanie semestru;

  4) realizuje uchwały Rady Programowej podjęte w ramach jej kompetencji;

  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

  6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę kolegium;

  7) określa organizację roku szkolnego;

  8) opiniuje i zatwierdza programy nauczania opracowane przez nauczycieli w oparciu
  o ramowe plany nauczania;

  9) uchyla niezgodnie z prawem uchwały samorządu słuchaczy;

  10) opracowuje arkusz organizacyjny kolegium, najpóźniej do dnia 30 września każdego roku;

  11) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, dokonuje ich oceny,
  w tym także oceny dorobku zawodowego, nadzoruje przebieg stażu i realizację planu rozwoju zawodowego nauczycieli oraz nadaje stopień nauczyciela kontraktowego stażystom po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania kwalifikacyjnego.

  3. Dyrektor kolegium jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

  4. W zakresie spraw pracowniczych, dyrektor decyduje, w szczególności w sprawach:

  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;

  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom kolegium;

  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników kolegium.

  5. Dyrektor kolegium, w wykonywaniu swoich zadań współdziała z Radą Programową,
  z opiekunem naukowo-dydaktycznym, Samorządem Słuchaczy oraz innymi osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Kolegium.

  6. Merytoryczną opiekę nad procesem kształcenia w kolegium sprawuje opiekun naukowo-dydaktyczny, z ramienia uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium.

   

  § 47

  1. W kolegium działa Rada Programowa, powołana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek dyrektora kolegium.

  2. W skład Rady Programowej wchodzą:

  1) dyrektor kolegium jako jej przewodniczący;

  2) wicedyrektor kolegium;

  3) opiekun naukowo-dydaktyczny;

  4) kierownik praktyk zawodowych;

  5) przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
  w kolegium;

  6) inni nauczyciele akademiccy z uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, jeżeli zostaną wskazani przez rektora do udziału w pracach Rady;

  7) przedstawiciel samorządu słuchaczy;

  8) przedstawiciel organu prowadzącego;

  9) inne osoby powołane na wniosek dyrektora kolegium.

  3. Wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, dokonują w przypadku:

  1) nauczycieli akademickich - dziekan wydziału uczelni sprawującej opiekę naukowo- dydaktyczną nad kolegium;

  2) nauczycieli kolegium - ogół nauczycieli zatrudnionych w kolegium;

  3) słuchaczy - samorząd słuchaczy;

  4) przedstawiciela organu prowadzącego - organ prowadzący.

  4. Zmiana składu lub odwołanie członka Rady Programowej następuje w trybie właściwym dla powołania Rady.

  5. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:

  1) ustalanie ogólnych kierunków działania kolegium;

  2) uchwalanie statutu;

  3) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
  w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji;

  4) uchwalanie regulaminu kształcenia;

  5) ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania  egzaminów;

  6) uchwalanie szczegółowych planów i programów nauczania;

  7) określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium;

  8) zatwierdzanie planów pracy kolegium;

  9) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium;

  10) przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności kolegium;

  11) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  12) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

  13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych rozporządzeniem
  w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych oraz w istotnych sprawach kolegium z zakresu działalności dydaktycznej.

  6. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
  co najmniej połowy jej członków.

  7. Zebrania Rady są protokołowane.

   

  § 48

  1. W kolegium działa samorząd słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze kolegium.

  2. Organem samorządu słuchaczy jest rada samorządu słuchaczy na czele której stoi przewodniczący.

  3. Zasady wybierania i działania  samorządu słuchaczy określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy, który nie może być sprzeczny ze statutem  kolegium.

  4. Samorząd słuchaczy ma prawo do podejmowania uchwał i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem kolegium i przedstawiania ich Radzie Programowej oraz dyrektorowi.

  5. Dyrektor kolegium może uchylić niezgodne z prawem uchwały samorządu słuchaczy.

   

  § 49

  Samorząd słuchaczy uprawniony jest między innymi do:

  1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią oraz stawianymi wymaganiami;

  2) współdecydowania w przyznawaniu słuchaczom stypendiów i innych form pomocy materialnej;

  3) wyrażania opinii dotyczącej organizacji życia szkolnego;

  4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w kolegium;

  5) zgłaszania słuchaczy do wyróżnień i nagród stosowanych w kolegium;

  6) zgłaszania innowacji pedagogicznych.

  Organizacja pracy kolegium

  § 50

  W kolegium tworzy się stanowiska:

  1) wicedyrektora kolegium - przy minimum 12 grupach

  2) kierownika praktyk zawodowych;

  3) zastępcy kierownika praktyk zawodowych;

  4) opiekuna naukowo-dydaktycznego.

   

  § 51

  Do zadań kierownika praktyk zawodowych należy organizowanie oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk, a w szczególności:

  1) sporządzanie harmonogramu praktyk;

  2) zawieranie umów;

  3) sporządzanie projektu budżetu praktyk;

  4) prowadzenie dokumentacji praktyk;

  5) monitorowanie realizacji praktyk;

  6) opracowywanie i wdrażanie projektów w zakresie staży i praktyk.

   

  § 52

  Do zadań zastępcy kierownika praktyk zawodowych należy:

  1) zastępowanie kierownika praktyk zawodowych kolegium w czasie jego nieobecności;

  2) współpraca z kierownikiem praktyk zawodowych w organizowaniu praktyk.

   

  § 53

  Do zadań opiekuna naukowo-dydaktycznego należy w szczególności:

  1) doradztwo w sprawach naukowo - dydaktycznych;

  2) dbałość o odpowiedni poziom nauczania w kolegium;

  3) koordynacja działań uczelni związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej;

  4) członkostwo w radzie programowej;

  5) opiniowanie planów i programów kształcenia;

  6) opiniowanie programów autorskich;

  7) udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe.

  § 54

  1. W kolegium zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy.

  2. Kwalifikacje nauczycieli kolegium określają odrębne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli zakładów kształcenia nauczycieli.

  3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1, określają: Regulamin kształcenia oraz odrębne przepisy.

  4. Nauczyciele Kolegium zobowiązani są do pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacyjnej, do doskonalenia zawodowego, do dokształcania się i rozwoju naukowego.

  5. Pensum dydaktyczne nauczycieli Kolegium wynosi 15 godzin tygodniowo.

  6. W czasie trwania zajęć dydaktycznych nauczyciele pełnią dyżury w wymiarze 1 godziny w tygodniu, w czasie których pozostają do dyspozycji słuchaczy, a w pozostałym okresie roku akademickiego, z wyłączeniem ustawowego urlopu, w ilości 2 godzin w tygodniu.

  7. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze obowiązującego pensum pełnią dyżury proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

  8. Obowiązkiem nauczyciela jest również praca na rzecz rozwoju Kolegium.

  9. Dyrektor Kolegium może zwolnić nauczyciela z części obowiązków nie stanowiących pensum dydaktycznego.

  10. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy praca pedagogiczna oraz prace organizacyjno-techniczne.

  § 55

  Kolegium kształci na podstawie planów i programów nauczania, uwzględniających ramowe plany nauczania oraz podstawy programowe, określane przez właściwego ministra.

  § 56

  Rok szkolny w kolegium trwa od 1 października do 30 września następnego roku i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne: zimową, letnią i poprawkowe, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.

   

  § 57

  1. Szczegółową organizację kształcenia, reguluje Regulamin kształcenia w kolegium.

  2. Zasady przyjmowania słuchaczy do Kolegium reguluje regulamin naboru.

  Prawa i obowiązki słuchaczy

  § 58

  Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, przedstawiła zaświadczenie lekarskie o przydatności do danego zawodu oraz uzyskała pozytywny wynik
  w postępowaniu rekrutacyjnym.

   

  § 59

  Słuchacz kolegium ma prawo do:

  1) rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu
  z pomieszczeń, urządzeń i środków kolegium;

  2) zrzeszania się w kołach naukowych (przedmiotowych);

  3) przenoszenia się z systemu nauki dziennej na system zaoczny i odwrotnie;

  4) otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

  5) ochrony zdrowia i bezpłatnej opieki lekarskiej;

  6) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych;

  7) zgłaszania organom kolegium postulatów dotyczących planów i programów nauczania, regulaminu kształcenia oraz innych spraw związanych z procesem nauczania, a także warunków socjalno-bytowych;

  8) zamieszkiwania w internacie na warunkach określonych odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym roku szkolnym;

  9) podejmowania pracy zarobkowej, nie kolidującej z obowiązkami słuchacza wobec kolegium;

  10) demokratycznych wyborów swojej reprezentacji w samorządzie słuchaczy;

  11) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

  12) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

  13) żądania przestrzegania przez nauczycieli regulaminu kształcenia;

  14) zdawania egzaminu poprawkowego, egzaminu komisyjnego
  oraz poprawkowego egzaminu dyplomowego, a także do powtarzania semestru
  na warunkach określonych w regulaminie kształcenia.

   

  § 60

  Do podstawowych obowiązków słuchacza kolegium  należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia, jakie stwarza mu kolegium. W szczególności słuchacz zobowiązany jest do:

  1) przestrzegania statutu, regulaminu kształcenia i innych przepisów obowiązujących
  w kolegium;

  2) przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;

  3) dbania o godność słuchacza i dobre imię kolegium;

  4) poszanowania mienia kolegium;

  5) realizacji i przestrzegania uchwał samorządu słuchaczy;

  6) aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych oraz terminowego składania egzaminów i zaliczeń, a także wypełniania innych obowiązków przewidzianych
  w planie nauczania;

  7) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach według zasad określonych
  w regulaminie kształcenia;

  8) niezwłocznego powiadomienia sekretariatu kolegium o zmianie nazwisk, adresu,
  a także zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej.

  § 61

  Dyrektor kolegium może skreślić osobę z listy słuchaczy kolegium na wniosek Rady Programowej, Samorządu Słuchaczy, Kierownika Zajęć Praktycznych, Wicedyrektora, Opiekuna roku lub własnej inicjatywy, z powodu:

  1) niedostatecznych wyników w nauce a zwłaszcza nie zaliczenia semestru w terminie określonym w regulaminie kształcenia;

  2) rażącego naruszenia norm lub zasad współżycia koleżeńskiego i społecznego,  niegodnego zachowania lub wejścia w konflikt z prawem;

  3) zaprzestania uczęszczania przez słuchacza na zajęcia, zerwania kontaktu z kolegium przez okres 30 dni;

  4) utraty przez słuchacza kwalifikacji zdrowotnych, przydatnych do pracy w zawodzie;

  5) działania na szkodę kolegium, naruszenia w rażący sposób obowiązków słuchacza określonych w regulaminie kształcenia lub w statucie.

   

  § 62

  Rada Programowa uchwala statut oraz jego zmiany.


  Rozdział 4

  Przepisy szczególne

  § 63

  Do realizacji celów statutowych zespół posiada następujące pomieszczenia:

  1) izby lekcyjne;

  2) pracownie przedmiotowe;

  3) bibliotekę z czytelnią;

  4) salkę gimnastyczną;

  5) siłownię;

  6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

  7) pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

  8) szatnię;

  9) archiwum;

  10) pomieszczenie dla samorządu uczniowskiego i słuchaczy oraz radiowęzeł;

  11) pokoje w internacie;

  12) kuchnię;

  13) jadalnię.

  § 64

  1. Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji Zespołu jest wielofunkcyjną pracownią interdyscyplinarną i dydaktycznym ośrodkiem informacji multimedialnej i internetowej, służącą realizacji programów nauczania, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, a także doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, edukacji kulturalnej i informacyjnej oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów, słuchaczy i nauczycieli.

  2. Z biblioteki mogą korzystać:

  a) Uczniowie i słuchacze - na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej

  b) nauczyciele i pracownicy szkoły

  c) za zgodą bibliotekarza ze zbiorów mogą korzystać inne osoby, po przedstawieniu legitymacji pracowniczej, bądź studenckiej, na zasadach określonych w regulaminie korzystania z biblioteki.

  3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką pełni dyrektor zespołu.

  4. Dyrektor zespołu w szczególności: -

  1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę,

  2) właściwe wyposażenie

  3) środki finansowe na jej działalność,

  4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu z nich powierza obowiązek kierowania biblioteką),

  5) wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,

  6) zatwierdza regulamin czytelni, wypożyczalni oraz korzystania ze zbiorów

  7) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

  5. Rada Programowa:

  1) opiniuje regulamin biblioteki

  2) analizuje stan księgozbioru

  3) opiniuje projekty innowacji zgłoszone przez nauczyciela bibliotekarza.

  6. Nauczyciele:

  1) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

  2) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

  3) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

  4) współpracują z biblioteką w zakresie rozwijania potrzeb czytelniczych słuchaczy,

  5) współuczestniczą w edukacji samokształceniowej słuchaczy,

  7. Biblioteka zespołu realizuje następujące funkcje:

  1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Kolegium i szkoły

  2) stanowi ośrodek informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w zespole,

  3) przysposabia uczniów i słuchaczy do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

  4) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

  1) Praca pedagogiczna:

  a) udostępnianie zbiorów,

  b) udzielanie informacji,

  c) poradnictwo w doborze lektury,

  d) pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktycznych,

  e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie słuchaczy jako użytkowników informacji

  2) Prace organizacyjno-techniczne:

  a) gromadzenie zbiorów przy współpracy z nauczycielami,

  b) ewidencja i opracowanie zbiorów,

  c) selekcja zbiorów,

  d) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, katalogi dyplomów itp.),

  e) oprowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

  3) Inne obowiązki i uprawnienia:

  a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

  b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

  c) współdziałanie z nauczycielami,

  d) współpraca z innymi bibliotekami,

  e) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

  9. Praca biblioteki zorganizowana jest w następujący sposób:

  1) Lokal biblioteki składa się z 2 pomieszczeń.

  2) Czas pracy biblioteki:

  a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie
  z organizacją roku szkolnego,

  b) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor zespołu.

  3) strukturę zbiorów biblioteki zespołu wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby nauczycieli, a także uczniów i słuchaczy,

  4) Pracownikami biblioteki są nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni zgodnie
  z obowiązującymi przepisami

  5) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora zespołu,

  10. Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły.

  11. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli bibliotekarzy wynosi 30 godzin (godzina zajęć trwa 60 minut).

   

  § 65

  1. Przy zespole działa internat.

  2. Internat jest powołany do życia jako instytucja wspomagająca w wypełnianiu przez zespół funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec jej uczniów i słuchaczy, głównie poprzez zabezpieczenie osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji bytowej noclegu oraz warunków rozwoju psycho-fizycznego (tzn. zabezpieczenie warunków do pracy umysłowej, rekreacji, higieny). Funkcję tę internat realizuje przy współudziale jego mieszkańców.
  Ich zaangażowanie określają regulaminowe zasady korzystania z dóbr oferowanych mieszkańcom internatu.

  3. Mieszkańcy internatu mają obowiązek:

  1) systematycznego udziału w zajęciach szkolnych, zajęciach praktycznych
  oraz podejmowania pozytywnych inicjatyw animacji społecznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

  2) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w relacjach z kolegami
  i pozostałą społecznością szkolną (tzn. kadrą kierowniczą, nauczycielami, administracją, obsługą techniczno-porządkową zespołu),

  3) przestrzeganie dyscypliny pobytu w internacie głównie w zakresie czasu pobytu
  w nim, w tym:

  a) ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00,

  b) obowiązku niezwłocznego zgłaszania nieobecności w internacie wychowawcy internatu lub dyrektorowi zespołu; po tygodniowej nieobecności dyrektor podejmuje kroki interwencyjne i obciąża kosztami mieszkańca,

  c) powrotu do internatu do godz. 23.00; powrót po godz. 23.00 do internatu może nastąpić po uprzedniej rozmowie z dyrektorem,

  d) odwiedzin mieszkańców internatu w godzinach 16.00 – 21.30,

  e) pozostawiania dowodu tożsamości w portierni zespołu przez osoby odwiedzające mieszkańców internatu,

  f) opuszczania internatu w uzasadnionych sytuacjach, w dniach wyznaczonych przez dyrektora zespołu,

  g) pełnienia dyżurów w internacie według ustalonego harmonogramu,

  h) systematycznej troski o ład, porządek i estetykę pokoju oraz pomieszczeń użytkowanych wspólnie,

  i) troski o kulturę słowa, zdrowie własne oraz współmieszkańców,

  j) zakazu palenia papierosów i picia alkoholu, zażywania środków odurzających,

  k) respektowania poleceń dyrekcji zespołu i wychowawcy internatu, mających zastosowanie do doraźnych sytuacji na terenie internatu,

  l) respektowania poleceń kadry kierowniczej.

  4. Mieszkaniec nie respektujący regulaminu może być wykluczony ze społeczności internackiej przez dyrektora zespołu w przypadku:

  1) trzykrotnego pisemnego upomnienia przez wychowawcę internatu;

  2) rażącego naruszenia regulaminu powodującego zagrożenie życia, zdrowia
  i bezpieczeństwa swojego lub innych;

  3) nieregularnego uiszczania opłaty za internat.

  5. Mieszkaniec internatu ma uprawnienia w szczególności do:

  1) podmiotowego traktowania go z pełnym szacunkiem dla jego godności;

  2) kulturalnego i jawnego wyrażania swoich przekonań;

  3) korzystania z kuchni i wszystkich jej urządzeń;

  4) korzystania z komputerów w czytelni oraz z prasy;

  5) dofinansowania w wysokości 50% kosztu biletu do kina, teatru, planetarium
  raz w miesiącu wg harmonogramu opracowanego na początek każdego miesiąca wspólnie z wychowawcą internatu;

  6) korzystania z telewizora na korytarzu w internacie do godz. 23.00; w soboty
  i niedziele – do godz. 1.00;

  7) korzystania z telefonu, przy rozmowach zewnętrznych – za odpłatnością;

  8) korzystania z siłowni wg harmonogramu ustalonego z wychowawcą internatu;

  9) wymiany pościeli raz na miesiąc – u wychowawcy internatu;

  10) składania wniosków i skarg do dyrektora zespołu.

  6. W internacie działa rada internacka, wybierana przez ogół mieszkańców, która:

  1) wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który jest reprezentantem rady
  w kontaktach z wychowawcą internatu, samorządem szkolnym i dyrektorem zespołu;

  2) ma prawo do:

  a) występowania do dyrektora zespołu z wnioskami dotyczącymi internatu,

  b) opiniowania aktów wewnętrznych dotyczących internatu,

  c) ustalania zasad wewnętrznych dotyczących mieszkańców internatu, nie mogą być one mniej korzystne niż stanowi statut.

  7. Zróżnicowaną wysokość opłat za internat dla uczniów i słuchaczy zespołu
  oraz pozostałych mieszkańców co roku ustala dyrektor zespołu.

  8. Każdy mieszkaniec dokonuje opłaty za pobyt z internacie do dnia 15-go każdego miesiąca.

  9. Osoba, która rezygnuje z pobytu w internacie zgłasza to wychowawcy internatu i od 1-go następnego miesiąca nie dokonuje opłaty za internat.

  10. O przyjęciu do internatu decyduje komisja powołana przez dyrektora zespołu,
  z uwzględnieniem:

  1) kolejności zgłoszeń;

  2) sytuacji materialnej i rodzinnej;

  3) dotychczasowego zachowania mieszkańca w internacie.

  11. Mieszkańcy internatu korzystający z dodatkowych urządzeń pobierających energię elektryczną zobowiązani są do dodatkowych opłat, związanych z zakwaterowaniem, ustalonych przez społeczność internacką.

  12. Mieszkaniec może zostać wydalony z internatu na wniosek wychowawcy lub rady internackiej przez dyrektora zespołu , w przypadku rażącego naruszania statutu.

   

  § 66

  1. Wychowawca internatu organizuje opiekuńczą, wychowawczą, administracyjną
  i gospodarczą działalność internatu.

  2. Wychowawca internatu w szczególności:

  1) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki do nauki, wypoczynku, rozwoju zainteresowań i uzdolnień;

  2) zapewnia wychowankom higieniczne warunki pobytu i harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  3) podejmuje działania mające na celu zapewnienie uczniom i słuchaczom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

   

  § 67

  1. Główny księgowy kieruje działem księgowości w zespole. Służbowo podlega dyrektorowi zespołu, jest bezpośrednim zwierzchnikiem podległych mu pracowników.

  2. Główny księgowy wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami, a w szczególności:

  1) prowadzi rachunkowość poprzez: zorganizowanie, przyjmowanie, sporządzanie, obieg, archiwizowanie i kontrolę dokumentów;

  2) prowadzi księgowość oraz sporządza sprawozdawczość finansową;

  3) nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez podległych pracowników, prowadzi gospodarkę finansową jednostki zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

   

  § 68

  1. Zespół zatrudnia pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

  2. Do obowiązków sekretarza zespołu należy obsługa administracyjno-gospodarcza. Sekretarz zespołu podlega bezpośrednio dyrektorowi zespołu i współdziała z głównym księgowym.

  3. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

   

   

  § 68a

  1. W Zespole Szkół Społecznych w Toruniu zostaje utworzone stanowisko pełnomocnika informacji niejawnych.

  2. Zakres tworzonego stanowiska wynika z ustawy o ochronie informacji niejawnych
  z dnia 22.01.1999 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 z dnia 7.10.2005 r. z późn. zm.)
  oraz zawartej umowy o pracę.

   

  § 69

  1. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  2. Zespół pozyskuje środki finansowe, na potrzeby w szczególności edukacyjne
  i wychowawcze, i w tym celu może prowadzić szkolenia, kursy, warsztaty w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej.

  § 69a

  1. W Zespole Szkół Społecznych w Toruniu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauczania i pracy zainstalowano monitoring wizyjny.

  2. Monitoring jest całodobowy.

  3. Obsługa monitoringu została zlecona profesjonalnej firmie.

  4. Nagrania z monitoringu przechowuje się w ciągu 1 miesiąca.

  5. Monitoring obejmuje wszystkie kondygnacje budynku przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 począwszy od piwnicy w górę, w tym korytarze, pracownię komputerową, wejście do szkoły
  i czytelnię oraz szczyt szkoły.

  § 70

  Wewnętrznym prawem zespołu są zarządzenia dyrektora zespołu, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy zespołu, a także przepisy porządkowe dyrektora zespołu, którym podlegają także osoby znajdujące się na terenie zespołu.

   

  § 71

  1. W przypadku likwidacji zespołu, cała jej dokumentacja wraz z archiwum zespołu zostanie przekazana organowi prowadzącemu zespół, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  2. W przypadku likwidacji szkoły lub kolegium, dokumentacja pozostaje w budynku zespołu przy ul. J.Bartkiewiczówny 93.

   

      

  Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2013 21:00
   

  bottom
  top

  Popularne


  bottom

  Wykonane za pomoca Joomla!.